Pravidla

1. Vstup do cvičebny

Na cvičiště vždy vstupujte se psem na vodítku.

2. Zdravotní stav psa

Přítomnost psa na lekcích je podmíněna jeho dobrým zdravotním stavem - pes nejeví známky nemoci a má platné očkování proti vzteklině. Při první návštěvě si připravte očkovací průkaz, bez něj může být pes ze cvičení vyloučen.

3. Štěkání

V zájmu nenarušování lekcí zajistěte, aby nedocházelo ke zbytečnému štěkání Vašeho psa.

4. Ničení cvičebny a majetku

Nenechávejte svého psa ničit zařízení cvičebny a cvičební plochu označováním močí, hrabáním děr či jiným způsobem. Dojde-li ke způsobení škody (na majetku, ostatním účastníkům lekce apod.), prosíme o bezodkladnou finanční náhradu. Za veškeré škody způsobené psem či psovodem odpovídá psovod.

5. Volný pohyb psů

Psy nechávejte ve cvičebně a na lekcích volně běhat pouze pod dozorem a v momentě, kdy neprobíhá výcvik, který by tím mohl být narušen. Zároveň prosíme o vyvenčení psa před vstupem do cvičebny.

6. Náhubky (košíky)

Psa, který by mohl představovat riziko pro ostatní psy nebo osoby, opatřete náhubkem (košíkem).

7. Exkrementy

Po svém psovi vždy uklízejte exkrementy, nejen ve cvičebně, ale i v přilehlém okolí. Pokuta při vykonání potřeby (čůrání a kakání) ve vnitřním prostoru je 300,- Kč.

8. Zacházení se psem a chování na cvičišti

Ke svému psu se ve cvičebně vždy chovejte ohleduplně, nepřetěžujte ho, netýrejte ani netrestejte. Pokud by ve cvičebně došlo k porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, byla by tato skutečnost neprodleně oznámena orgánům činným v této oblasti. Při výcviku respektujte pokyny trenéra a chovejte se korektně k ostatním účastníkům výcviku.

9. Vybavení

Vybavení cvičebny využívejte výhradně podle pokynů trenéra. Obojek, vodítko, hračky, pamlsky, náhubek a další výcvikové pomůcky si na lekce noste vlastní, abyste zajistili, že budete mít psa pod kontrolou.

10. Alkohol a další omamné a psychotropní látky

Na lekcích platí zákaz konzumace alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek, osobám pod vlivem těchto látek nebude umožněn vstup do cvičebny.

11. Vyloučení ze cvičebny 

Pokud se budete chovat nevhodným způsobem, nebudete dodržovat pravidla cvičebny a nebudete dbát pokynů trenéra, má trenér právo Vás z výcviku bez náhrady vyloučit.